Czasowniki nieregularne niemiecki: tabela i metoda zapamiętania!

Potrzebne Ci czasowniki nieregularne  niemiecki e? Przedstawiam Ci najpopularniejsze z nich w formie tabeli. Jest ich trochę i mam nadzieję, że znajdziesz to, czego szukasz.

Na końcu powiem coś o sposobie, jak je bardzo szybko zapamiętać, więc polecam doczytać do końca ;)


Na początek zaprezentuję najpopularniejsze czasowniki nieregularne w języku niemieckim.

Czasowniki nieregularne niemiecki tabela”:

Infinitiv Imperfekt Partizip II Znaczenie
anbieten bot an angeboten oferować
anziehen zog sich an sich angezogen ubierać się
auffallen fiel auf aufgefallen zwracać uwagę
backen buk/backte gebacken piec
befehlen befahl befohlen rozkazać
beginnen begann begonnen zaczynać
bekommen bekam bekommen otrzymywać
biegen bog gebogen skręcać
bieten bot geboten oferować
bitten bat gebeten prosić
bleiben blieb geblieben pozostać
braten briet gebraten piec/smażyć
brechen brach gebrochen łamać
brennen brannte gebrannt palić się
bringen brachte gebracht przynosić
denken dachte gedacht myśleć
dürfen durfte gedurft móc
empfehlen empfahl empfohlen polecić
empfinden empfand empfunden odczuwać, doznać
entscheiden entschied entschieden za/decydować
erschrecken erschrak erschrocken przerazić
essen gegessen jeść
fahren fuhr gefahren jechać
fallen fiel gefallen upadać
fangen fing gefangen łapać
finden fand gefunden znaleźć
fliegen flog geflogen latać
fliehen floh geflohen uciekać
fließen floss geflossen płynąć
fressen fraß gefressen żreć
frieren fror gefroren marznąć
gebaren gebar geboren rodzić
geben gab gegeben dawać
gehen ging gegangen iść
gelingen gelang gelungen udać się
gelten galt gegolten obowiązywać
genießen genoss genossen rozkoszować się
geschehen geschah geschehen wydarzyć się
gewinnen gewann gewonnen wygrać
gießen goss gegossen podlewać
greifen griff gegriffen sięgać
haben hatte gehabt mieć
halten hielt gehalten trzymać
hängen hing gehangen wisieć
heben hob gehoben podnosić
heißen hieß geheißen nazywać
helfen half geholfen pomagać
kennen kannte gekannt znać
klingen klang geklungen brzmieć
kommen kam gekommen przychodzić
können konnte gekonnt móc
laden lud geladen załadować
lassen ließ gelassen pozwalać
laufen lief gelaufen biec
leiden litt gelitten cierpieć
leihen lieh geliehen pożyczać
lesen las gelesen czytać
liegen lag gelegen leżeć
lügen log gelogen kłamać
messen maß gemessen mierzyć
mögen mochte gemocht lubić
müssen musste gemusst musieć
nachdenken dachte nach nachgedacht rozmyślać
nehmen nahm genommen brać
nennen nannte genannt nazywać
pfeifen pfiff gepfiffen gwizdać
raten riet geraten radzić
reißen riss gerissen rwać
reiten ritt geritten jeździć konno
rennen rannte gerannt pędzić,  biec
riechen roch gerochen pachnieć
rufen rief gerufen wołać
schaffen schuf geschaffen tworzyć
scheinen schien geschienen świecić, wydać się
schieben schob geschoben pchać
schießen schoss geschossen strzelać
schlafen schlief geschlafen spać
schlagen schlug geschlagen bić
schließen schloss geschlossen zamykać
schmeißen schmiss geschmissen wyrzucić, ciskać
schneiden schnitt geschnitten kroić
schreiben schrieb geschrieben pisać
schreien schrie geschrien krzyczeć
schweigen schwieg geschwiegen milczeć
schwimmen schwamm geschwommen pływać
sehen sah gesehen widzieć
sein war gewesen być
senden sandte gesandt wysyłać
singen sang gesungen śpiewać
sinken sank gesunken opadać, tonąć
sitzen saß gesessen siedzieć
sollen sollte gesollt mieć powinność
sprechen sprach gesprochen mówić
springen sprang gesprungen skakać
stechen stach gestochen kłuć
stehen stand gestanden stać
stehlen stahl gestohlen kraść
steigen stieg gestiegen wchodzić, wspinać
sterben starb gestorben umierać
stinken stank gestunken śmierdzieć
stoßen stieß gestoßen potrącić, uderzać
streiten stritt gestritten kłócić się
teilnehmen nahm teil teilgenommen uczestniczyć
tragen trug getragen nosić
treffen traf getroffen spotykać
treten trat getreten wchodzić
trinken trank getrunken pić
trugen trog getrogen oszukiwać
tun tat getan czynić, robić
verbringen verbrachte verbracht spędzać
vergessen vergaß vergessen zapominać
verlieren verlor verloren tracić, gubić
verschmelzen verschmolz verschmolzen stopić
versprechen versprach versprochen obiecywać
verzeihen verzieh verziehen wybaczyć
wachsen wuchs gewachsen rosnąć
waschen wusch gewaschen prać/myć
wegwerfen warf weg weggeworfen wyrzucać
wenden wandte gewandt zwracać się
werben warb geworben reklamować
werden wurde geworden stawać się, zostawać
werfen warf geworfen rzucać
wiegen wog gewogen ważyć
wissen wusste gewusst wiedzieć
wollen wollte gewollt chcieć
ziehen zog gezogen ciągnąć
zwingen zwang gezwungen zmuszaćUfff, trochę tego jest…

Być może potrzebujesz się ich szybko nauczyć i nie masz na to zbyt wiele czasu, albo po prostu chcesz to szybko mieć za sobą.

Kein Problem! Do tego służy tzw. technika szybkiej nauki słówek obcych. Pewnie o niej wcześniej nie słyszałeś (gdybyś słyszał, to byś już dawno znał na blachę te wszystkie czasowniki! ;) ), ale w niczym to nie przeszkadza, żebyś dzisiaj już zaczął ją stosować.

Jeśli jesteś zainteresowany, oglądnij za darmo przygotowany przeze mnie filmik na ten temat. Podaj teraz swój adres email w kolumnie po prawej na górze strony, a natychmiast Ci go wyślę.

Pozdrawiam

czasowniki nieregularne niemiecki
Bartek Mańko

czasowniki nieregularne niemiecki czasowniki nieregularne niemiecki tabela

Interesuję Cię czasowniki nieregularne  niemiecki e? Świetnie trafiłeś, bo w tym krótkim artykule przedstawię Ci je  prosty sposób i dodatkowo pokażę Ci prostą technikę szybkiej nauki, dzięki której będziesz je mógł zapamiętać nawet 3 razy szybciej  niż dotychczas. Przejdźmy więc już do konkretów.
Na początek zaprezentuję najpopularniejsze czasowniki nieregularne w języku niemieckim.

„Czasowniki nieregularne niemiecki tabela”:
<table cellspacing=”0″ cellpadding=”3″ border=”1″ width=”100%” style=”text-align: center;” id=”table1″>
<tbody>
<tr>
<td><strong>Infinitiv</strong></td>
<td><strong>Imperfekt</strong></td>
<td><strong>Partizip II</strong></td>
<td>     <strong>Znaczenie</strong></td>
</tr>
<tr>
<td>anbieten</td>
<td>bot an</td>
<td>angeboten</td>
<td>oferować</td>
</tr>
<tr>
<td>anziehen</td>
<td>zog sich an </td>
<td>sich angezogen</td>
<td>ubierać się </td>
</tr>
<tr>
<td>auffallen</td>
<td>fiel auf</td>
<td>aufgefallen</td>
<td>zwracać      uwagę</td>
</tr>
<tr>
<td>backen</td>
<td>buk/backte</td>
<td>gebacken</td>
<td>piec</td>
</tr>
<tr>
<td>befehlen</td>
<td>befahl</td>
<td>befohlen</td>
<td>rozkazać</td>
</tr>
<tr>
<td>beginnen</td>
<td>begann</td>
<td>begonnen</td>
<td>zaczynać</td>
</tr>
<tr>
<td>bekommen</td>
<td>bekam</td>
<td>bekommen</td>
<td>otrzymywać</td>
</tr>
<tr>
<td>biegen</td>
<td>bog</td>
<td>gebogen</td>
<td>skręcać</td>
</tr>
<tr>
<td>bieten</td>
<td>bot</td>
<td>geboten</td>
<td>oferować</td>
</tr>
<tr>
<td>bitten</td>
<td>bat</td>
<td>gebeten</td>
<td>prosić</td>
</tr>
<tr>
<td>bleiben</td>
<td>blieb</td>
<td>geblieben</td>
<td>pozostać</td>
</tr>
<tr>
<td>braten</td>
<td>briet</td>
<td>gebraten</td>
<td>piec/smażyć</td>
</tr>
<tr>
<td>brechen</td>
<td>brach</td>
<td>gebrochen</td>
<td>łamać</td>
</tr>
<tr>
<td>brennen</td>
<td>brannte</td>
<td>gebrannt</td>
<td>palić się</td>
</tr>
<tr>
<td>bringen</td>
<td>brachte</td>
<td>gebracht</td>
<td>przynosić</td>
</tr>
<tr>
<td>denken</td>
<td>dachte</td>
<td>gedacht</td>
<td>myśleć</td>
</tr>
<tr>
<td>d&uuml;rfen</td>
<td>durfte</td>
<td>gedurft</td>
<td>m&oacute;c</td>
</tr>
<tr>
<td>empfehlen</td>
<td>empfahl</td>
<td>empfohlen</td>
<td>polecić</td>
</tr>
<tr>
<td>empfinden</td>
<td>empfand</td>
<td>empfunden</td>
<td>odczuwać,      doznać</td>
</tr>
<tr>
<td>entscheiden</td>
<td>entschied</td>
<td>entschieden</td>
<td>za/decydować</td>
</tr>
<tr>
<td>erschrecken</td>
<td>erschrak</td>
<td>erschrocken</td>
<td>przerazić</td>
</tr>
<tr>
<td>essen</td>
<td>a&szlig;</td>
<td>gegessen</td>
<td>jeść</td>
</tr>
<tr>
<td>fahren</td>
<td>fuhr</td>
<td>gefahren</td>
<td>jechać</td>
</tr>
<tr>
<td>fallen</td>
<td>fiel</td>
<td>gefallen</td>
<td>upadać</td>
</tr>
<tr>
<td>fangen</td>
<td>fing</td>
<td>gefangen</td>
<td>łapać</td>
</tr>
<tr>
<td>finden</td>
<td>fand</td>
<td>gefunden</td>
<td>znaleźć</td>
</tr>
<tr>
<td>fliegen</td>
<td>flog</td>
<td>geflogen</td>
<td>latać</td>
</tr>
<tr>
<td>fliehen</td>
<td>floh</td>
<td>geflohen</td>
<td>uciekać</td>
</tr>
<tr>
<td>flie&szlig;en</td>
<td>floss</td>
<td>geflossen</td>
<td>płynąć</td>
</tr>
<tr>
<td>fressen</td>
<td>fra&szlig;</td>
<td>gefressen</td>
<td>żreć</td>
</tr>
<tr>
<td>frieren</td>
<td>fror</td>
<td>gefroren</td>
<td>marznąć</td>
</tr>
<tr>
<td>gebaren</td>
<td>gebar</td>
<td>geboren</td>
<td>rodzić</td>
</tr>
<tr>
<td>geben</td>
<td>gab</td>
<td>gegeben</td>
<td>dawać</td>
</tr>
<tr>
<td>gehen</td>
<td>ging</td>
<td>gegangen</td>
<td>iść</td>
</tr>
<tr>
<td>gelingen</td>
<td>gelang</td>
<td>gelungen</td>
<td>udać się</td>
</tr>
<tr>
<td>gelten</td>
<td>galt</td>
<td>gegolten</td>
<td>obowiązywać</td>
</tr>
<tr>
<td>genie&szlig;en</td>
<td>genoss</td>
<td>genossen</td>
<td>rozkoszować się</td>
</tr>
<tr>
<td>geschehen</td>
<td>geschah</td>
<td>geschehen</td>
<td>wydarzyć się</td>
</tr>
<tr>
<td>gewinnen</td>
<td>gewann</td>
<td>gewonnen</td>
<td>wygrać</td>
</tr>
<tr>
<td>gie&szlig;en</td>
<td>goss</td>
<td>gegossen</td>
<td>podlewać</td>
</tr>
<tr>
<td>greifen</td>
<td>griff</td>
<td>gegriffen</td>
<td>sięgać</td>
</tr>
<tr>
<td>haben</td>
<td>hatte</td>
<td>gehabt</td>
<td>mieć</td>
</tr>
<tr>
<td>halten</td>
<td>hielt</td>
<td>gehalten</td>
<td>trzymać</td>
</tr>
<tr>
<td>h&auml;ngen</td>
<td>hing</td>
<td>gehangen</td>
<td>wisieć</td>
</tr>
<tr>
<td>heben</td>
<td>hob</td>
<td>gehoben</td>
<td>podnosić</td>
</tr>
<tr>
<td>hei&szlig;en</td>
<td>hie&szlig;</td>
<td>gehei&szlig;en</td>
<td>nazywać</td>
</tr>
<tr>
<td>helfen</td>
<td>half</td>
<td>geholfen</td>
<td>pomagać</td>
</tr>
<tr>
<td>kennen</td>
<td>kannte</td>
<td>gekannt</td>
<td>znać</td>
</tr>
<tr>
<td>klingen</td>
<td>klang</td>
<td>geklungen</td>
<td>brzmieć</td>
</tr>
<tr>
<td>kommen</td>
<td>kam</td>
<td>gekommen</td>
<td>przychodzić</td>
</tr>
<tr>
<td>k&ouml;nnen</td>
<td>konnte</td>
<td>gekonnt</td>
<td>m&oacute;c</td>
</tr>
<tr>
<td>laden</td>
<td>lud</td>
<td>geladen</td>
<td>załadować</td>
</tr>
<tr>
<td>lassen</td>
<td>lie&szlig;</td>
<td>gelassen</td>
<td>pozwalać</td>
</tr>
<tr>
<td>laufen</td>
<td>lief</td>
<td>gelaufen</td>
<td>biec</td>
</tr>
<tr>
<td>leiden</td>
<td>litt</td>
<td>gelitten</td>
<td>cierpieć</td>
</tr>
<tr>
<td>leihen</td>
<td>lieh</td>
<td>geliehen</td>
<td>pożyczać</td>
</tr>
<tr>
<td>lesen</td>
<td>las</td>
<td>gelesen</td>
<td>czytać</td>
</tr>
<tr>
<td>liegen</td>
<td>lag</td>
<td>gelegen</td>
<td>leżeć</td>
</tr>
<tr>
<td>l&uuml;gen</td>
<td>log</td>
<td>gelogen</td>
<td>kłamać</td>
</tr>
<tr>
<td>messen</td>
<td>ma&szlig;</td>
<td>gemessen</td>
<td>mierzyć</td>
</tr>
<tr>
<td>m&ouml;gen</td>
<td>mochte</td>
<td>gemocht</td>
<td>lubić</td>
</tr>
<tr>
<td>m&uuml;ssen</td>
<td>musste</td>
<td>gemusst</td>
<td>musieć</td>
</tr>
<tr>
<td>nachdenken</td>
<td>dachte nach</td>
<td>nachgedacht</td>
<td>rozmyślać</td>
</tr>
<tr>
<td>nehmen</td>
<td>nahm</td>
<td>genommen</td>
<td>brać</td>
</tr>
<tr>
<td>nennen</td>
<td>nannte</td>
<td>genannt</td>
<td>nazywać</td>
</tr>
<tr>
<td>pfeifen</td>
<td>pfiff</td>
<td>gepfiffen</td>
<td>gwizdać</td>
</tr>
<tr>
<td>raten</td>
<td>riet</td>
<td>geraten</td>
<td>radzić</td>
</tr>
<tr>
<td>rei&szlig;en</td>
<td>riss</td>
<td>gerissen</td>
<td>rwać</td>
</tr>
<tr>
<td>reiten</td>
<td>ritt</td>
<td>geritten</td>
<td>jeździć konno</td>
</tr>
<tr>
<td>rennen</td>
<td>rannte</td>
<td>gerannt</td>
<td>pędzić,&nbsp; biec</td>
</tr>
<tr>
<td>riechen</td>
<td>roch</td>
<td>gerochen</td>
<td>pachnieć</td>
</tr>
<tr>
<td>rufen</td>
<td>rief</td>
<td>gerufen</td>
<td>wołać</td>
</tr>
<tr>
<td>schaffen</td>
<td>schuf</td>
<td>geschaffen</td>
<td>tworzyć</td>
</tr>
<tr>
<td>scheinen</td>
<td>schien</td>
<td>geschienen</td>
<td>świecić, wydać się</td>
</tr>
<tr>
<td>schieben</td>
<td>schob</td>
<td>geschoben</td>
<td>pchać</td>
</tr>
<tr>
<td>schie&szlig;en</td>
<td>schoss</td>
<td>geschossen</td>
<td>strzelać</td>
</tr>
<tr>
<td>schlafen</td>
<td>schlief</td>
<td>geschlafen</td>
<td>spać</td>
</tr>
<tr>
<td>schlagen</td>
<td>schlug</td>
<td>geschlagen</td>
<td>bić</td>
</tr>
<tr>
<td>schlie&szlig;en</td>
<td>schloss</td>
<td>geschlossen</td>
<td>zamykać</td>
</tr>
<tr>
<td>schmei&szlig;en</td>
<td>schmiss</td>
<td>geschmissen</td>
<td>wyrzucić, ciskać</td>
</tr>
<tr>
<td>schneiden</td>
<td>schnitt</td>
<td>geschnitten</td>
<td>kroić</td>
</tr>
<tr>
<td>schreiben</td>
<td>schrieb</td>
<td>geschrieben</td>
<td>pisać</td>
</tr>
<tr>
<td>schreien</td>
<td>schrie</td>
<td>geschrien</td>
<td>krzyczeć</td>
</tr>
<tr>
<td>schweigen</td>
<td>schwieg</td>
<td>geschwiegen</td>
<td>milczeć</td>
</tr>
<tr>
<td>schwimmen</td>
<td>schwamm</td>
<td>geschwommen</td>
<td>pływać</td>
</tr>
<tr>
<td>sehen</td>
<td>sah</td>
<td>gesehen</td>
<td>widzieć</td>
</tr>
<tr>
<td>sein</td>
<td>war</td>
<td>gewesen</td>
<td>być</td>
</tr>
<tr>
<td>senden</td>
<td>sandte</td>
<td>gesandt</td>
<td>wysyłać</td>
</tr>
<tr>
<td>singen</td>
<td>sang</td>
<td>gesungen</td>
<td>śpiewać</td>
</tr>
<tr>
<td>sinken</td>
<td>sank</td>
<td>gesunken</td>
<td>opadać, tonąć</td>
</tr>
<tr>
<td>sitzen</td>
<td>sa&szlig;</td>
<td>gesessen</td>
<td>siedzieć</td>
</tr>
<tr>
<td>sollen</td>
<td>sollte</td>
<td>gesollt</td>
<td>mieć      powinność</td>
</tr>
<tr>
<td>sprechen</td>
<td>sprach</td>
<td>gesprochen</td>
<td>m&oacute;wić</td>
</tr>
<tr>
<td>springen</td>
<td>sprang</td>
<td>gesprungen</td>
<td>skakać</td>
</tr>
<tr>
<td>stechen</td>
<td>stach</td>
<td>gestochen</td>
<td>kłuć</td>
</tr>
<tr>
<td>stehen</td>
<td>stand</td>
<td>gestanden</td>
<td>stać</td>
</tr>
<tr>
<td>stehlen</td>
<td>stahl</td>
<td>gestohlen</td>
<td>kraść</td>
</tr>
<tr>
<td>steigen</td>
<td>stieg</td>
<td>gestiegen</td>
<td>wchodzić, wspinać </td>
</tr>
<tr>
<td>sterben</td>
<td>starb</td>
<td>gestorben</td>
<td>umierać</td>
</tr>
<tr>
<td>stinken</td>
<td>stank</td>
<td>gestunken</td>
<td>śmierdzieć</td>
</tr>
<tr>
<td>sto&szlig;en</td>
<td>stie&szlig;</td>
<td>gesto&szlig;en</td>
<td>potrącić, uderzać</td>
</tr>
<tr>
<td>streiten</td>
<td>stritt</td>
<td>gestritten</td>
<td>kł&oacute;cić się</td>
</tr>
<tr>
<td>teilnehmen</td>
<td>nahm teil</td>
<td>teilgenommen</td>
<td>uczestniczyć</td>
</tr>
<tr>
<td>tragen</td>
<td>trug</td>
<td>getragen</td>
<td>nosić</td>
</tr>
<tr>
<td>treffen</td>
<td>traf</td>
<td>getroffen</td>
<td>spotykać</td>
</tr>
<tr>
<td>treten</td>
<td>trat</td>
<td>getreten</td>
<td>wchodzić</td>
</tr>
<tr>
<td>trinken</td>
<td>trank</td>
<td>getrunken</td>
<td>pić</td>
</tr>
<tr>
<td>trugen</td>
<td>trog</td>
<td>getrogen</td>
<td>oszukiwać</td>
</tr>
<tr>
<td>tun</td>
<td>tat</td>
<td>getan</td>
<td>czynić, robić</td>
</tr>
<tr>
<td>verbringen</td>
<td>verbrachte</td>
<td>verbracht</td>
<td>spędzać</td>
</tr>
<tr>
<td>vergessen</td>
<td>verga&szlig;</td>
<td>vergessen</td>
<td>zapominać</td>
</tr>
<tr>
<td>verlieren</td>
<td>verlor</td>
<td>verloren</td>
<td>tracić, gubić</td>
</tr>
<tr>
<td>verschmelzen</td>
<td>verschmolz</td>
<td>verschmolzen</td>
<td>stopić</td>
</tr>
<tr>
<td>versprechen</td>
<td>versprach</td>
<td>versprochen</td>
<td>obiecywać</td>
</tr>
<tr>
<td>verzeihen</td>
<td>verzieh</td>
<td>verziehen</td>
<td>wybaczyć</td>
</tr>
<tr>
<td>wachsen</td>
<td>wuchs</td>
<td>gewachsen</td>
<td>rosnąć</td>
</tr>
<tr>
<td>waschen</td>
<td>wusch</td>
<td>gewaschen</td>
<td>prać/myć</td>
</tr>
<tr>
<td>wegwerfen</td>
<td>warf weg</td>
<td>weggeworfen</td>
<td>wyrzucać</td>
</tr>
<tr>
<td>wenden</td>
<td>wandte</td>
<td>gewandt</td>
<td>zwracać się</td>
</tr>
<tr>
<td>werben</td>
<td>warb</td>
<td>geworben</td>
<td>reklamować</td>
</tr>
<tr>
<td>werden</td>
<td>wurde</td>
<td>geworden</td>
<td>stawać się, zostawać</td>
</tr>
<tr>
<td>werfen</td>
<td>warf</td>
<td>geworfen</td>
<td>rzucać</td>
</tr>
<tr>
<td>wiegen</td>
<td>wog</td>
<td>gewogen</td>
<td>ważyć</td>
</tr>
<tr>
<td>wissen</td>
<td>wusste</td>
<td>gewusst</td>
<td>wiedzieć</td>
</tr>
<tr>
<td>wollen</td>
<td>wollte</td>
<td>gewollt</td>
<td>chcieć</td>
</tr>
<tr>
<td>ziehen</td>
<td>zog</td>
<td>gezogen</td>
<td>ciągnąć</td>
</tr>
<tr>
<td>zwingen</td>
<td>zwang</td>
<td>gezwungen</td>
<td>zmuszać</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Jest tego dość dużo, więc jak się jak najszybciej ich nauczyć? Miałem zrobić dłuższy wstęp do technik szybkiej nauki, ale z braku miejsca streszczę się do samych konkretów.
Otóż przygotowałem dla Ciebie darmowy filmik w którym prezentuję na praktycznym przykładzie jak zapamiętywać obce słówka tą metodą. Aby uzyskać do niego dostęp, wystarczy że podasz teraz swój adres email na górze strony po prawej. Zrób to teraz!

Oczywiście czasowniki nieregularnie niemiecki e też można w ten sposób zapamiętać, więc tym bardziej zachęcam do oglądnięcia.
Pozdrawiam
Bartek Mańko

UWAGA: Poznaj teraz ZA DARMO system nauki języka, który przyspieszy opanowanie dowolnego języka przynajmniej 3,47 razy! Podaj swój email, a go natychmiast dostaniesz:

email:

One Response to Czasowniki nieregularne niemiecki: tabela i metoda zapamiętania!

  1. Bożena pisze:

    Mam nadzieję ,że w końcu dowiem się jak się uczyć aby się nauczyć . pozdrawiam

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>